انواع میلگرد و مشخصات مکانیکي آنها

الف) میلگرد  A1 :

اين میلگرد با تنش جاري 2300 کیلوگرم بر سانتي متر مربع و تنش گسیختگي 3800 کیلوگرم بر سانتي متر مربع و تغییر شکل نسبي پلاستیکي (در زمان گسیختگي) 25 درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج مي باشد.اين میلگرد براي آهنگري و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاري بر روي آن مناسب است.و بطور کلي بعنوان يک میلگرد داکتیل شناخته میشود.

ب) میلگرد  A2 :

اين نوع میلگرد با تنش جاري 3000 کیلوگرم بر سانتي متر مربع و تنش گسیختگي 5000 کیلوگرم بر سانتي متر مربع و تغییر شکل نسبي پلاستیکي(در زمان گسیختگي) 19 درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد)و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنري شکل می باشد.اين میلگرد براي عملیات ساختماني و خصوصا خاموت زني مناسب بوده و انجام عملیات جوشکاري بر روي آن در صورت اجبار میسر بوده که البته توصیه میشود در صورت امکان از جوشکاري آن پرهیز شود.

ج) میلگرد  A3 :

اين میلگرد با تنش جاري4000 کیلوگرم بر سانتي متر مربع و تنش گسیختگي 6000 کیلوگرمبر سانتي متر مربع و تغییر شکل نسبي پلاستیکي (در زمان گسیختگي) 14 درصد بعنوان میلگردخشک (ترد) مناسب عملیات سیويل صنعتي و ساختماني بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقي میباشد و اکیدا براي آهنگري و تغییر شکلهاي فراوان با زواياي تند مناسب نبوده و همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاري بر روي آن مجاز نمی باشد.

 

طرز تشخیص میلگرد نوع A2 از A3 ،چگونه مي توانیم میلگرد A3 از A2 را تشخیص بديم؟

يک نکته اينه که میلگرد A3 تردتر ( شکننده )است. اما میلگرد A2 انعطاف پذيرتر است. يعني خم شدنش با نرمي همراه است.البته چنانچه آج میلگرد به شکل فنري باشد میلگرد از نوع A2 مي باشد.در میلگرد هاي A3 آج ها به صورت ضربدري هستند اما در A2 به صورت منفرد هستند. درمیلگرد هاي A2 آج ها بصورت موازي هستند ولي در میلگرد هاي A3 آج ها بصورت هفت و هشت هستند. در واقع مطابق استاندارد آج اين نوع میلگردها با هم متفاوت است ولي بدلیل سوء استفاده برخي تولید کنندگان از همین مطالب، میلگردهايي در بازار عرضه مي شود که مثلا از آج استانداردA3 استفاده شده ولي مقاومت فیزيکي و شیمیايي آن با میلگرد A2 سازگار باشد.در هرصورت مطابق آئین نامه بايد با انجام آزمايشات نوع میلگرد را مشخص کرد.