انکربولت چیست؟

انکربولت ها ابزاري هستند که براي فیکس نمودن و نصب ماشین ها و ابزارهاي صنعتي داخل فونداسیون قرار مي گیرند.طراحان با توجه به ابعاد و اندازه دستگاه و همچنین مواردي مانند میزان ارتعاش و لرزش دستگاه و همچنین شرايط نصب اندازه آنها را مشخص مي کنند.

شکل ظاهري آنها شامل يک قسمت، پیچ و مهره و يک قسمت لنگ نگه دارنده است.قسمت لنگ بايد داخل فونداسیون قرار گیرد و قسمت پیچ در محل نصب ، به ماشین باعث فیکس شدن ماشین به زمین مي شود و قابلیت تنظیم دارند. انکربولت ها بايد داراي درجه استحکام بالا ،داراي تنش تسلیم بالا، ضد زنگ زدگي، ضد خوردگي و طول مناسب با توجه به نوع کار باشند. انکر بولت ها همچنین با سايزهاي اينچي و متريک و همچنین رزوه هاي اينچي و متري قابل تامین و تولید مي باشند.