هنگام محاسبه ابعاد کف ستونها باید حداقل فاصله میله مهاري از لبه کف ستون و محل جاگذاري نبشی با ضخامت جوش لازم براي نگه داشتن ستون ، همچنین ضخامت پلیت انتهایی ستون و ابعاد ستون ر ا با دقت بررسی کرد ؛ سپس با توجه به موارد یاد شده ، به نصب نبشی و استقرار ستون به این صورت اقدام نمود . بر روي بیس پلیت ها محل کف ستون و محل آکس را کنترل می کنیم ؛ سپس نبشیهاي اتصال را به صورت عمود بر هم بر روي بیس پلیت جوش داده ، آنگاه ستون را مستقر و اقد ام به نصب دگر نبشی هاي لازم کرده و آنها را به بیس پلیت جوش می دهیم . از مزایاي عمود بر هم بودن دو نبشی روي بیس پلیت علاوه بر سرعت عمل و استقرار بهتر به علت تماس مستقیم ستون به بال نبشی ، اتصال جوشکاري به گونه اي درست تر و اصولی تر صورت می گیرد . روشن است که قبل از جوشکاري باید ستونها را هم محور و قائم نموده و عمود بودن در دو جهت کنترل گردد . پس از نصب ستونها با توجه به ارتفاع ستون و آزاد بودن سر ستون ممکن است تا

زمان نصب پلها ، ستونها در اثر شدت باد و وزن خود حرکتهایی داشته باشند که احتمالا تاثیر نا مطلوب و ایجاد ضعف در جوشکاري و اتصالات کف ستونها خواهد داشت . به این سبب ، باید پس از نصب ، فورا به مهاربندي موقت ستونها به وسیله میلگرد یا نبشی بصورت ضربدري اقدام کرد.

طویل کردن ستونها :

سازهاي فلزي را اغلب در چندین طبقه احداث می کنند ، طول پروفیلها براي ساخت ستون محدود است . با در نظر گرفتن بار وارده و دهانه بین ستونها و نحوه قرار گرفتن

ستونهاي کناري ، مقاطع مختلفی براي ساخت ستونها به دست می اید . ممکن است در هر طبقه ، ابعاد مقطع ستون با طبقه دیگر تفاوت داشته باشد ؛ بنابراین ، باید اتصال مقاطع با ابعاد مختلف براي طویل کردن با دقت زیادي انجام شود . محل مناسب براي وصله ستونها به هنگام طویل کردن آنها حداقل در ازتفاع 45 تا 60 سانتی متر بالاتر از کف هر طبقه یا 1/6 ارتفاع طبقه می باشد . این ارتفاع اندازه حداقلی است که از نظر دسترسی به محلاجراي جوش و نصب اتصالات مورد نیاز براي ادامه ستون یا اتصال بادبند لازم است.

نحوه طویل کردن ستونها :

ابتدا سطح تماس دو ستون را به خوبی گونیا می کنند و با سنگ زدن صاف می نمایند تا کاملا در تماس با یکدیگر یا صفحه وصله قرار گیرد . در صورتی که پروفیل دو ستون یکسان نباشد، باید اختلاف دو نمره ستون را با گذاردن صفحات لقمه (هم سو کننده ) بر ستون فوقانی را پر نمود ؛ سپس صفحه وصله را نصب کرد و جوش لازم لازم را انجام داد. اگر ابعاد مقطع دو نیمرخ که به یکدیگر متصل می شوند ، تفاوت زیاد داشته باشند ، به طوري که قسمت بزرگی از سطح آن دو در تماس با یکدیگر قرار نگیرد ، در این صورت باید یک صفحه تقسیم فشار افقی بین دو نیمرخ به کار برد . این صفحه معمولا باید ضخیم انتخاب شود تا بتواند بدون تغییر شکل زیاد ، عمل تقسیم فشار را انجام دهد . کلیه ابعاد و ضخامت صفحه و مقدار جوش لازم را باید طبق محاسبه و بر اساس نقشه هاي اجرایی انجام داد.