انكرهاي شيميايي بولتهاي گالوانيزه

انکر شیمیایی

بولتهای ASK-E, Stainless Steel

بولتهای گالوانیزه ASK

 

 

 

 

انكرهاي مكانيكي

انکر مکانیکی

رول بولت KDK

1-Declaration-of-Performance

2-Application

3-Approval