VPK

اتصال VPK

 

سیستم اتصالی VPK از یک مخلوط رزین و لوله کوچکی حاوی ماده سخت کننده تشکیل شده است. ابتدا کپسول  VPK را از قسمت محدب آن داخل سوراخ از پیش تعبیه شده قرار داده، سپس شئ مورد نظر برای اتصال ( به طور مثال میلگرد رزوه شده ) را توسط یک دریل در سوراخ ایجاد شده به صورت چرخشی وارد می کنیم، این عمل سبب می شود که محفظه شیشه ای شکسته شده و رزین و ماده سخت کننده به طور همگن با یکدیگر ترکیب شوند. این ترکیب فضای خالی بین شئ اتصالی و دیواره داخلی سوراخ را پر می کند. پس از سخت شدن، ترکیب شئ اتصالی می تواند با ظرفیت تحمل از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرد.

1-DoP_VPK-SF__GB__01-1

2-VPK-SF_GB-1

3-VPK-SF_GB_ETA-08-0231-1

 

HPK

چسب HPK

 

این چسب از یک مخلوط رزین درون محفظه شیشه ای تشکیل شده که با مــاده ای سخت کننده احاطه می شود. کپسول را داخل سوراخ از پیش تعبیه شده قرار داده و آرماتور را با ضربه چکش به داخل سوراخ وارد می کنیم، بدین ترتیب محفظه شیشه ای می شکند و دو ماده با یکدیگر ترکیب شده و فضای بین آرماتور و دیواره سوراخ را پر می کند. پس از سخت شدن، آرماتور می تواند با ظرفیت تحمل از پیش تعیین شده، مورد استفاده قرار گیرد.

1-HPK_GB