سیستم اتصالی چسبهای شیشه ای تشکیل شده از یک مخلوط رزین همراه با لوله استوانه ای کوچکی از ماده سخت کننده ، شئ مورد نظر برای اتصال  ( بولت ) توسط یک دریل در سوراخ ایجاد شده وارد می نماییم این عمل سبب می شود که محفظه شیشه ای شکسته شده و رزین و ماده سخت کننده به طور همگن با یکدیگر ترکیب می شوند.
این ترکیب فضای خالی بین شئ اتصالی موردنظر با دیواره داخلی سوراخ را پر می کند ، پس از سخت شدن ترکیب شئ اتصالی می تواند با ظرفیت تحمل اد پیش مشخص شده مورد استفاده قرار گیرد.
از این نوع چسب برای کاشت بولت یا پیچ در بتن استفاده می شود و از آن جهت اتصال از بتن استفاده می شود.
از نمونه موارد استفاده شده از این نوع چسب عبارتند از: نصب صندلی استادیوم ها ، نصب پلیت یا صفحه های فلزی بر روی پایه های بتنی ، نصب دستگاه ها و …

 

VPK