روشهاي مقاوم سازي

به طور كلي مقاوم سازي ساختمانها به دو صورت انجام مي شود:

1) اضافه كردن سيستم سازه اي جديد

ازجمله سيستمهاي سازه اي مي توان به استفاده از بادبندهاي فولادي، استفاده از ديوارهاي برشي فولادي، بتني و نيز پركننده، افزودن روشهاي كنترل غيرفعال مثل جداسازي تكيه گاهها، و … اشاره کرد.

2)تقويت اعضاي سازه اي موجود

یكي از روشهاي تقويت ساختمان، افزايش ابعاد و ظرفيت باربري اعضاي سازه اي مي باشد.استفاده از پوششهاي بتني در تيرها، ستونها و اتصالات ساختمانهاي بتني، محصوركردن ستونهاي بتن مسلح توسط پوششهاي فلزي و مقاوم سازي اعضاي بتن مسلح سازه اي بااستفاده از چسباندن ورقهاي الياف مسلح پلاستيكي از جمله روشهايي هستند كه بكار مي روند.

بادبند های فولادی

سيستم بادبندهاي فولادي يك روش مقاوم سازي مطلوب به شمار ميرود. از جمله مزاياي اين روش عبارتند از:
1) افزايش مقاومت و شكلپذيري سازه
2) اعمال وزن كمتر به سازه
3) امكان استفاده از بازشو و پنجره در قاب بادبندي شده
4) اجراي نسبتاً آسان
5) كنترل كيفيت ساده تر.
بادبندها به حالتهاي فشاري، كششي، فشاري و كششي و يا پس كشيده طرح و به اشكال X ،7 ، 8  ، لوزي شكل و زانويي اجرا مي گردند. نوع ديگر استفاده از بادبندها به صورت ،بادبند خارج از قاب است كه ساختمان را همانند كلافي محصور مي كند. در ساختمانهاي بتني نحوه اتصال بادبندهاي فولادي به قاب بتني، از جمله موارد مهم و اساسي به شمار مي رودبطوريكه عملكرد خوب بادبند بستگي به نحوة اتصال آن دارد. طبق تحقيقات و آزمايشهاي انجام شده ملات بكار رفته بين قاب فولادي و بتني از اهميت خاصي برخوردار است و در ميزان مقاومت جانبي قاب موثر است.

مطالعات آزمايشگاهي براي ساختمانهاي بتن مسلح نشان مي دهد كه اتصال پيچ و مهرهاي بادبند با اتصال به تير و ستون سختي قاب را به مقدار زيادي افزايش مي دهد بطوريكه اين روش تقويت براي ساختمانهاي كوتاه تا متوسط مناسب تشخيص داده شده است. در حاليكه اتصال با استفاده پوشش فولادي و بدون چسب و اپوكسي به دليل لغزش پوشش فولادي عملكرد مناسبي نداشته است. اين آزمايشها نشان داده است كه بادبند كششي در قاب بتني مسلح سهم عمدهاي از بار جانبي را تحمل مي كند و خرابي قاب با شكست بادبند كششي بعد از شكست كمانشي بادبند فشاري رخ مي دهد. مشروط بر آنكه اتصالات اعضاي بادبندي به قاب بتني به خوبي عمل كند.

پوششهاي فولادي

محصور كردن ستونهاي بتن مسلح توسط پوششهاي فلزي يكي از مؤثرترين روشهاي بهسازي ظرفيت مقاومت لرزه اي مي باشد. اين روش به عنوان فولاد عرضي، به مقدار زيادي در محصور كردن بتن فشاري موثر است و از بيرون زدن پوشش بتن جلوگيري به عمل آورده، شكل پذيري و مقاومت برشي را افزايش مي دهد . همچنين مي توان با استفاده از تسمه هاي پس كشيده فلزي، مقاومت و شكل پذيري سازه را افزايش داد. تسمه هايي كه در اين روش استفاده ميشوند به عرض 3 سانتيمتر و ضخامت 1 ميليمتر محدود مي شوند و با استفاده از دستگاه هايي تا كمتر از حدجاري شدن كشيده مي شوند. اگرچه هدف اصلي اين تكنيك افزايش شكل پذيري است ولي اين روش افزايش مقاومت خمشي، ظرفيت برشي و مقاومت فشاري عضو بتني را نيز به همراه دارد . استفاده از پوشش فلزي در منطقه پلاستيكي ستون باعث افزايش قابل ملاحظه شكل پذيري ستون مي گردد و علاوه بر شكل پذيري، بخشي از برش ستون به وسيله پوشش تحمل مي شود. همچنين در ستونهايي كه پوشش اتصال ناكافي در آرماتورهاي طولي انها وجود دارد مي توان از پوششهاي فولادي كه توسط بولت هايي مهار شده اند استفاده نمود. اين كار سبب افزايش چسبندگي بين ميلگردها و بتن شده و از لغزش آرماتور جلوگيري ميكند. از روشهاي ديگر محصور كردن ستونهاي بتن مسلح به كمك گرفتن از سيمهاي فولادي و قفس  فولادي مي توان اشاره کرد.